Algemene voorwaarden

Algemene factuurvoorwaarden

  1. Behoudens bijzondere vermeldingen zijn onze facturen op hun datum contant te betalen te Antwerpen op onze maatschappelijke zetel of door overschrijving op de rekening die wordt vermeld op de factuur. Bij niet-betaling van onze facturen is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 1 % per maand. Iedere begonnen maand wordt als een volledige maand beschouwd.
  2. Wij zijn gerechtigd, onverminderd de uitoefening van welkdanige andere rechten aanspraak te maken op een schadevergoeding in geval van laattijdige betaling. Rekening houdend met de moeilijkheid tot gedetailleerde begroting van deze schade, komen de partijen overeen de schade te begroten op 10 % van het factuurbedrag met een minimum van 125 EUR en een maximum van 2.500 EUR.
  3. Klachten in verband met de gefactureerde prestaties zijn slechts ontvankelijk indien zij binnen de 20 dagen na postdatum per aangetekend schrijven worden medegedeeld aan de maatschappelijke zetel van de vennootschap. Na deze termijn wordt de huidige factuur beschouwd als definitief aangenomen wat de mogelijkheid tot latere klachten uitsluit.
  4. Voor iedere betwisting aangaande huidige factuur zijn alleen de hoven en recht­banken van het gerechtelijke arrondissement Gent – afdeling Gent bevoegd. Voor elke betwisting voor het vredegerecht is het vierde kanton Gent bevoegd.

Conditions générales de Vente

  1. Sauf mentions spécifiques, nos factures sont payables à leur date d’établissement au comptant à notre siège social à Anvers ou par virement au compte bancaire mentionné sur la facture. En cas de non-paiement de nos factures un intérêt de 1 % par mois sera calculé de plein droit et sans aucune mise en demeure. Tout mois entamé est considéré comme un mois complet.
  2. Nous sommes compétents, nonobstant l’exécution de quelconques autres droits, à prétendre à une indemnité en cas de paiement tardif. Tenant compte de la difficulté d’une évaluation détaillée des dommages causés, les parties sont d’accord de porter en compte une indemnité de 10 % du montant de la facture avec un minimum de 125,00 EUR et un maximum de 2.500,00 EUR.
  3. Les plaintes par rapport aux prestations facturées ne sont valables que lorsqu’elles sont déposées dans les 20 jours après la date d’envoi par lettre recommandée adressée au siège social de la société.  Ce délai dépassé la présente facture est considérée comme définitive ce qui exclut la possibilité de plaintes ultérieures.
  4. Pour toute contestation contre la présente facture seuls les Cours et les Tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Gand – département Gand sont compétents. Chaque dispute dans ce domaine, tombe sous l’autorité du Juge de Paix, 4ième canton de Gand.