Privacy Policy

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door de volgende vennootschappen die allen samen deel uitmaken van de Bofidi groep.

 • Bofidi BV CVBA, Raymond Delbekestraat 373, 2980 Zoersel (BTW nr. BE 0680.517.554)
 • Bofidi Advisory CVBA, Cantersteen 47 – Central gate, 1000 Brussel (BTW nr. BE 0450.460.971)
 • Bofidi Antwerpen BV CVBA, Prins Boudewijnlaan 5, 2550 Kontich (BTW nr. BE 0823.291.260)
 • Bofidi Audit, Half Daghmael 11 bus 1, 3020 Herent, (BTW nr BE 0472.945.769)
 • Bofidi Brabant BVBA, Meiboom 22, 1500 Halle (BTW nr. BE0424.874.945)
 • Bofidi Brussels BV CVBA, Cantersteen 47 – Central gate, 1000 Brussel (BTW nr. BE 0430.460.971)
 • Bofidi Consulting NV, Prins Boudewijnlaan 5, 2550 Kontich (BTW nr. 0836.993.796)
 • Bofidi Gent BV CVBA, Kortrijksesteenweg 1126 A, 9051 Sint-Denijs-Westrem (BTW nr. BE420.017.819
 • Bofidi Leuven BV, Interleuvenlaan 62, 3001 Leuven (BTW nr. BE0820.920.403)
 • Jurilex NV, Kortrijksesteenweg 1126 A, 9051 Sint-Denijs-Westrem (BTW nr. BE 0414.741.415)

Voor alle privacy gerelateerde vragen kan U uiteraard terecht op alle bovenstaande adressen. Teneinde U nog beter te woord te staan kan U op dit e-mail adres terecht: privacy@bofidi.com

Welke gegevens verwerkt BOFIDI?

Wat betreft klanten, dienstverleners en zakenrelaties is het mogelijk dat Bofidi één of meerdere van de volgende persoonsgegevens verwerken, afhankelijk van de dienst die door Bofidi wordt uitgeoefend of de relatie tussen de persoon en Bofidi:

 • Naam en voornaam
 • E-mail adres
 • Telefoon- en/of GSM nummer
 • Zoekopdrachten en surfgedrag op de Bofidi website, IP adres, type browser
 • Cookies: zie cookie policy
 • Geboortedatum- en plaats
 • Rijksregisternummer en/of identiteitskaartnummer
 • Burgerlijke staat en nationaliteit
 • Bankrekeningnummer
 • Overzicht activa en inkomsten
 • Overzicht passiva en schulden
 • Leningen en financiële informatie
 • Pensioengegevens en andere sociale zekerheidsgegevens
 • Geslacht
 • Gegevens gezinssamenstelling en samenlevingsvorm

De gegevens die worden verwerkt door Bofidi in verband met de werknemers is terug te vinden in de aanvullende privacy documenten bij de arbeidsovereenkomst.

De bewaringstermijn hangt af van de soort gegevens en is in het merendeel van de gevallen wettelijk bepaald. Meer informatie kan op eerste verzoek bekomen worden.

Waarom verwerkt BOFIDI uw persoonsgegevens?

Bofidi ziet er nauwgezet op toe dat Uw persoonsgegevens rechtmatig verwerkt worden en dat de privacywetgeving gerespecteerd wordt. Uw persoonsgegevens worden daarom enkel verwerkt op basis van een aantal wettelijke grondslagen.

 • Wettelijke grondslag

Wat betreft sommige gegevens is Bofidi verplicht deze te verwerken en/of bewaren op basis van een bepaalde wettelijke bepaling van bijvoorbeeld sociale, arbeidsrechtelijke of fiscale aard.

 • Contractuele grondslag

De voornaamste reden van de verwerking van persoonsgegevens berust op contractuele basis waarbij de verwerking van Uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitoefening van de contractuele verplichtingen van Bofidi. Onder deze grondslag vallen bijvoorbeeld – maar is niet beperkt tot – de verplichtingen van Bofidi als werkgever (arbeidscontract), als leverancier van diensten (cliëntencontract) en als zakenpartner.

 • Gerechtvaardigde belangen van Bofidi

Ook is Bofidi gerechtigd om bepaalde persoonsgegevens te gebruiken voor onderzoek, marketing, het verbeteren of uitbreiden van haar dienstverlening en het versturen van eigen, zeer specifieke gerichte en relevante informatieberichten, nieuwsbrieven en reclameboodschappen. Bofidi geeft geen gegevens door aan ondernemingen buiten de groep voor deze doeleinden. Iedere verzending op basis van deze rechtvaardigingsgrond wordt voorafgegaan door een specifieke interne belangenafweging waarbij de bescherming van de privacy centraal staat.

 • Toestemming voor gevoelige gegevens

In voorkomend geval kan het zijn dat Bofidi te maken krijgt met gevoelige persoonsgegevens. In de meeste gevallen zal Bofidi wettelijk verplicht zijn om deze gegevens te verwerken, bijvoorbeeld in het kader van een belastingaangifte (rijksregister nummer, kinderen ten laste, …). Aangezien Bofidi de privacy erg belangrijk vindt, vraagt zij waar nodig ook nog de toestemming voor de verwerking van deze gevoelige gegevens.

Wat zijn uw rechten als betrokken persoon?

Overeenkomstig de geldende privacywetgeving en in het bijzonder de AVG/GDPR bepalingen heeft U als betrokkene de volgende rechten.

 • Het recht om geïnformeerd te worden. U heeft als betrokkene het recht om geïnformeerd te worden over welke gegevens Bofidi van U verwerkt en/of bewaard, voor zover dat nog niet duidelijk mocht volgen uit huidige privacyverklaring;
 • U kan als betrokkene te allen tijde toegang en inzage vragen tot de persoonsgegevens die door Bofidi worden verwerkt;
 • In geval bepaalde gegevens onjuist of onvolledig zijn heeft U recht op verbetering van deze gegevens;
 • Indien U wenst te veranderen van verwerkingsverantwoordelijke zal Bofidi – inzoverre dat technisch mogelijk is – Uw gegevens hiertoe overdragen naar de nieuwe dienstverlener wanneer U hier specifiek om vraagt;
 • Indien U niet tevreden bent over de manier waarop Bofidi omgaat met Uw persoonsgegevens kan U steeds een interne klacht indienen bij Bofidi, die vervolgens zal trachten tegemoet te komen aan Uw verzuchtingen. Wanneer deze verzoeningspoging geen oplossing biedt, kan een klacht worden ingediend bij de gegevensbeschermingsautoriteit;
 • Tot slot kan U zich verzetten tegen de verwerking of bewaring van bepaalde gegevens waarna Bofidi de gegevens zal verwijderen voor zover zij niet wettelijk of reglementair verplicht is deze voor een bepaalde periode bij te houden of indien Bofidi gerechtelijk of administratiefrechtelijk wordt verhinderd deze persoonsgegevens te verwijderen. In dat geval zal de betrokkene hierover geïnformeerd worden en worden de gegevens enkel nog bewaard. Het inroepen van dit recht kan impliceren dat de dienstverlening door Bofidi noodgedwongen moet worden stopgezet.

Bovenstaande verzoeken zullen enkel behandeld worden indien zij gemotiveerd worden en schriftelijk worden ingediend per brief of per email aan privacy@bofidi.com Teneinde Uw verzoek vlot te kunnen behandelen vragen wij U ook zich te identificeren aan de hand van een kopie of scan van Uw identiteitskaart.

Bofidi verbindt zich er toe om bovenstaande verzoeken zo snel mogelijk, kosteloos en op een begrijpelijke wijze te beantwoorden en/of te behandelen.

Bofidi behoudt zich het recht voor om in gesprek te gaan met de betrokkene vooraleer over te gaan tot het inwilligen van het verzoek. Bofidi kan een verzoek afwijzen wanneer de betrokkene duidelijk reeds zelf beschikt over deze informatie, wanneer het verzoek niet gemotiveerd wordt, wanneer men niet bewijst dat men de betrokken persoon is of indien het verzoek een onredelijke inspanning zou vergen om de gevraagde informatie te verstrekken, indien het technisch niet mogelijk is om ze te verstrekken of indien het niet mogelijk is één van deze verzoeken in te willigen binnen de gevraagde tijdslimiet te verstrekken.

Uw persoonsgegevens en derden

Uw persoonsgegevens worden enkel meegedeeld aan derden indien dat noodzakelijk is voor de dienstverlening van Bofidi. Teneinde de bescherming van de persoonsgegevens te garanderen, heeft Bofidi na een due-diligence onderzoek van deze derde-verwerkers een derde-verwerkersovereenkomst gesloten waardoor de bescherming van Uw persoonsgegevens gegarandeerd blijft.

Sommige derden aan wie gegevens aan bezorgd worden, kunnen zich in het buitenland bevinden, in dat geval kijkt Bofidi er extra op toe dat de bescherming van de persoonsgegevens wordt gegarandeerd.

Beveiliging van persoonsgegevens

Bofidi heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de veiligheid van Uw persoonsgegevens te waarborgen.

Daarnaast hanteert Bofidi een strikte wachtwoord-policy en zijn alle werknemers van Bofidi geïnformeerd over de gevaren van datalekken en hoe deze te voorkomen.

Datalek

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die er toe leidt dat er een niet-geautoriseerde of niet-wettelijke vrijgave, verspreiding, verlies, wijziging of vernietiging plaatsvindt van bepaalde persoonsgegevens.

Aangezien dergelijke incidenten altijd als een verrassing komen, heeft Bofidi alle redelijke voorbereidingen getroffen om te voorkomen dat een datalek uitmondt in een catastrofe.

Bofidi besteedt de nodige aandacht aan preventie van dergelijke incidenten door de opleiding en informering van haar werknemers, het verzekeren van de berschermingscriteria bij derde-verwerkers en de samenstelling van een privacyteam die alle vragen rond privacy nauwgezet opvolgt.

In geval er toch een incident plaats zou vinden heeft Bofidi interne procedures ontwikkeld, al dan niet in samenspraak met een extern advocatenkantoor, om snel een overzicht te krijgen over het probleem, een onderzoek te doen naar de ernst en de omvang van de inbreuk en tot slot een correcte inschatting te kunnen maken voor de verdere gevolgen.

Bofidi is verzekerd voor dit soort incidenten.

Vragen

Bofidi neemt de bescherming van Uw privacy ernstig. Desalniettemin kan het voorvallen dat U nog een vraag heeft over de bescherming van Uw persoonsgegevens door Bofidi. In dat geval verzoeken wij U ons privacyteam te contacteren op privacy@bofidi.com.