Mag u dit jaar een fiscale controle verwachten?

Karel Van Hootegem   |  

<< Terug naar B-CONNECTED

Karel Van Hootegem

Binnen BOFIDI is Karel het aanspreekpunt voor personenbelasting, salary splits en alle verplichtingen van internationale kaderleden.

MEER VAN DEZE AUTEUR
View all Posts

Elk jaar communiceert de federale overheidsdienst (FOD) Financiën op een transparante wijze over een aantal geplande en lopende controleacties. Met deze aankondigingspolitiek wil men de belastingplichtige aansporen zijn fiscale verplichtingen correct na te komen. Zowel voor particulieren als voor ondernemingen worden doelgroepen aangeduid die een hoger risico lopen op een controle of een vraag om bijkomende inlichtingen.

De belastingplichtige is een particulier

Particulieren lopen een hoger risico op een controle of vragen om bijkomende inlichtingen als zij:

Moest u hieromtrent bijkomende vragen hebben, aarzel niet om ons te contacteren.

  • aanspraak maken op de fiscale aftrek voor onderhoudsgeld, in het bijzonder als dit wordt overgeschreven naar het buitenland. Met deze fiscale aftrek wordt vaak creatief omgesprongen. De fiscus zal daarom actief controleren dat de natuurlijke persoon ook effectief gehouden is tot betaling van deze gelden en deze onderhoudsgelden ook effectief terecht komen bij de buitenlandse begunstigde.
  • hun werkelijke beroepskosten bewijzen, en dus niet kiezen voor de forfaitaire kostenaftrek. Concreet zullen bedrijfsleiders en loontrekkenden het waarachtige beroepskarakter van deze kosten moeten kunnen aantonen.
  • inkomsten uit de verhuur van een onroerend goed, waarvan zij eigenaar zijn in België en dat door de huurder voor professionele doeleinden wordt gebruikt, niet correct hebben aangegeven. In geval van beroepsmatig gebruik, is de verhuurder immers verplicht de bruto-huurinkomsten te vermelden in zijn/haar fiscale aangifte, waarbij door de fiscus een forfaitaire kostenaftrek van 40% (geplafonneerd tot 2/3e van het gerevaloriseerd kadastraal inkomen) wordt toegepast op deze bruto-huurinkomsten. Indien er geen sprake is van beroepsmatig gebruik, wordt de verhuurder belast op het geïndexeerd kadastraal inkomen verhoogd met 40%, wat aanzienlijk lager is dan de werkelijke huurinkomsten.
  • haar roerende inkomsten uit het buitenland niet heeft aangegeven. Zo dienen buitenlandse rekeningen aangegeven te worden. Ook zijn dividenden en interesten die Belgen in het buitenland ontvangen, in principe onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing. De fiscus zal hier dit jaar uitdrukkelijk op toezien en boetes uitschrijven. Veel belastingplichtigen hebben reeds een brief ontvangen van de fiscus die hen attent maakt op het bestaan van een buitenlandse rekening. In een aantal gevallen kan het echter gaan om een ‘foutieve’ melding (bv. men is begunstigde van de rekening maar geen titularis), waarbij aangeraden wordt om pro-actief contact op te nemen met de bevoegde diensten om alles uit te klaren.
  • geen aangifte in de personenbelasting indienen ondanks de verstuurde herinnering. Met name zal de administratie bijzondere aandacht besteden aan zij die regelmatig nalaten hun aangifte in te dienen.

De belastingplichtige vertegenwoordigt een onderneming

Een onderneming loopt een hoger risico om gecontroleerd te worden indien zij:

  • de voorwaarden bij het aanleggen van een liquidatiereserve (artikel 184 WIB 1992) niet heeft nageleefd. Vanaf aanslagjaar 2015 kan een kleine vennootschap (een deel van) haar winst van het boekjaar – na vennootschapsbelasting – vastzetten op een aparte reserverekening, om bij een latere uitkering van deze reserves geen/minder roerende voorheffing te betalen. Echter dient de vennootschap bij aanleg van zo’n liquidatiereserve een afzonderlijke aanslag van 10% te betalen op het gereserveerde bedrag. De fiscus zal met extra aandacht toezien of er geen misbruik wordt gemaakt en daadwerkelijk aan de voorwaarden voldaan is.
  • niet al haar inkomsten heeft aangegeven, in het bijzonder die uit het buitenland.
  • niet-recurrente kosten van uitzonderlijke omvang of van uitzonderlijke impact heeft geboekt. De onderneming moet te allen tijde in staat zijn om de aard van deze kosten te bewijzen.
  • een abnormaal omzetcijfer vertoont, in verhouding tot de omzet van ondernemingen die zich in een gelijkaardige situatie bevinden. Bovendien kan de fiscus diverse parameters hanteren om te oordelen of het omzetcijfer in een a priori abnormale verhouding evolueert. Sterke schommelingen in de omzetcijfers werden ook in het verleden al als een criterium gebruikt bij het selecteren van de vennootschappen voor een belastingcontrole.
  • is opgericht als holding, en achtereenvolgens een kapitaalverhoging en een niet-belaste kapitaalvermindering heeft doorgevoerd. Immers, wordt er als alternatief voor een dividenduitkering vaak gekozen voor een kapitaalvermindering om de roerende voorheffing te ontlopen. Holdings louter opgericht om de dividendbelasting te vermijden, worden sinds de invoering van de vernieuwde antimisbruikbepaling dan ook geviseerd. De fiscale administratie zal op grond van fiscaal misbruik bepaalde kapitaalverminderingen aanmerken als dividenduitkeringen onderworpen aan roerende voorheffing.

Wij raden u aan om alle zaken goed te documenteren en tijdig de nodige staving stukken te verzamelen.

Moest u hierover nog bijkomende vragen hebben, aarzel niet om ons te contacteren. 

Vorige

«

Volgende

»