Uw vermogensplanning en COVID-19: wat is er mogelijk?

Larissa Cobbaert   |  

<< Terug naar B-CONNECTED

Avatar foto

Larissa Cobbaert

Larissa maakt deel uit van het Tax & Legal team.

MEER VAN DEZE AUTEUR
View all Posts

De crisismaatregelen in het kader van COVID-19, ofwel het coronavirus, hebben voor een serieuze impact op uw planning gezorgd, zo ook op uw vermogensplanning.

Heel wat stappen of mogelijkheden in een vermogensplanning vereisen immers de tussenkomst van de notaris. Denk daarbij aan een huwelijkscontract, de notariële schenking, een erfovereenkomst. Ook een notarieel verleden zorgvolmacht, biedt belangrijke voordelen ten opzichte van een onderhandse volmacht. Voor die zaken is het, behoudens hoogdringendheid, tot en met 19 april (mogelijks nog verlengd tot 3 mei) niet mogelijk om een afspraak te maken of te laten doorgaan bij uw notaris.

Toch wil dit niet zeggen dat uw vermogensplanning on hold wordt gezet, althans niet volledig. Daarom willen wij u informeren over wat u nog wel zou kunnen ondernemen in de opstart of uitwerking van uw successieplanning. 

We zetten de verschillende opties even praktisch op een rijtje.

Wat is er nog mogelijk?

Dringende akten

Voor dringende zaken is het momenteel wel nog mogelijk om een beroep te doen op uw notaris. . Een notariële tussenkomst zal als dringend worden beschouwd in de volgende situaties:

  • in geval van een nakend overlijden;
  • een mogelijke overschrijding van de fiscale termijnen (tenzij de fiscale autoriteiten bevestigen dat ze in dat geval een vrijstelling van boetes verlenen);
  • of als de financiële gevolgen voor de partijen te groot zouden zijn.

Een schenking in extremis zou dus bijvoorbeeld nog mogelijk moeten zijn. Ook het verlijden van het huwelijkscontract voorafgaand aan een huwelijk dat tijdens de crisisperiode zal worden voltrokken, blijft uitzonderlijk mogelijk.

Eigenhandig testament

Uiteraard zijn er ook een aantal stappen die u zelf, zonder notariële tussenkomst, kan ondernemen. Denk daarbij aan de opmaak van een onderhands of eigenhandig testament. Dit is een testament dat u volledig zelf neerschrijft en ondertekent. Dit biedt u dezelfde mogelijkheden en bijna dezelfde gevolgen als een notarieel testament als er voldaan is aan de volgende voorwaarden:

  • Het testament moet door uzelf volledig eigenhandig geschreven worden. U kan het testament niet laten schrijven of typen;
    • Het testament moet tevens uw volledige naam alsook de datum van opmaak vermelden;
    • Het testament moet tot slot ook door u ondertekend worden.

Om mogelijke discussies achteraf te vermijden laat u zich best professioneel begeleiden voor de opmaak.

Tot slot, raden wij u aan om uw eigenhandig testament in bewaring te geven bij uw notaris, dewelke het zal registreren in het Centraal Register van de uiterste wilsbeschikking (C.R.T.). Deze registratie garandeert dat uw testament na uw overlijden naar boven zal komen. Uw erfgenamen kunnen het dus niet meer “verliezen”.

Bankgiften

Ook voor de schenking van gelden of effecten bestaat er een rechtsgeldig alternatief: De bankgift.  Een bankgift is een onrechtstreekse schenking, waarbij u een bepaalde geldsom of effecten overschrijft van uw rekening naar de rekening van de begiftigde.

Zo vermijdt u de formele vormvereiste op basis waarvan schenkingen via notariële akte moeten gebeuren.

Desalniettemin moet er wel sprake zijn van een schenkingsoogmerk opdat er sprake kan zijn van een geldige schenking. Dit kan worden vastgesteld in een zgn. “pacte adjoint”, een bewijsdocument waarin de bedoeling van de schenker wordt opgenomen. Hierin kunnen ook bepaalde modaliteiten of lasten worden opgenomen, zoals bijvoorbeeld een vervreemdingsverbod, een conventioneel beding van terugkeer of een financiële last.

Indien men de bankgift wil onderwerpen aan schenkbelastingen dient men de “pacte adjoint” ter registratie aan te bieden. Dat is aan te raden wanneer men vreest dat er een overlijden zou kunnen zijn binnen de 3 jaar na de bankgift. Indien de schenker binnen de 3 jaar na de gift komt te overlijden, zonder dat de bankgift geregistreerd werd, zal de begiftigde immers alsnog belast worden met erfbelastingen op de gedane schenking.

In de huidige omstandigheden laten de registratiekantoren uitzonderlijk toe dat onderhandse documenten per e-mail aangeboden worden. U kan de “pacte adjoint” dus per e-mail versturen naar het bevoegde kantoor ter registratie. Uit voorzorg wordt er wel gevraagd om het document ook per aangetekende brief te bezorgen.

Registratie van schenkingen/bankgiften uit het verleden

Hebt u minder dan 3 jaar geleden een bankgift of een schenking voor Nederlandse notaris doorgevoerd en wenst u deze nu toch liever te laten registeren? Ook deze documenten kunnen nu per e-mail geregistreerd worden bij het bevoegde kantoor ter registratie.

U wenst nu toch een volledige niet dringende vermogensplanning op te maken

De medewerkers van de notariskantoren alsook de medewerkers van Bofidi blijven ook tijdens deze gezondheidscrisis aan het werk van thuis uit. Uw vermogensplanning kan dus tijdens deze periode volledig worden voorbereid. Eens de crisismaatregelen versoepeld worden, kunnen de akten dan vrij snel verleden worden.

Ook de Vlaamse Belastingdienst stelt zich tolerant op.

Tot slot, willen wij u ook nog informeren dat de Vlaamse belastingdienst, kortweg “Vlabel”, de huidige omstandigheden als een situatie van overmacht kwalificeert. Om die reden, hebben zij dan ook beslist een termijnverlenging voor de aangifte van nalatenschap toe te staan.

Deze aangifte moet in principe gebeuren binnen een termijn van 4 maanden na het tijdstip van het overlijden. Ingeval van een laattijdige indiening wordt een belastingverhoging toegepast op de verschuldigde erfbelasting.

Concreet heeft Vlabel nu voorzien in een tolerantie tot twee maanden na het einde van de periode waarin de verstrengde crisismaatregelen gelden. Gedurende deze periode zullen er geen belastingverhogingen worden opgelegd omdat de aangiftetermijn overschreden wordt.

Concreet betekent dit dat voor de aangiften met deadline in de periode van 13 maart tot 19 april 2020 uitstel wordt verleend, zonder enige belastingverhoging, op voorwaarde dat de indiening van de aangifte dan wel uiterlijk op 19 juni 2020 gebeurt.

De tolerantie wordt overigens automatisch toegestaan. U hoeft dus zelf geen verdere stappen te ondernemen.

Voor Brussel en Wallonië werd er voorlopig nog geen tolerantie aangekondigd vanwege de Federale Overheidsdienst Financiën.

Indien u nog vragen hebt over deze mogelijkheden, aarzel niet om ons te contacteren. Wij blijven steeds bereikbaar, zowel telefonisch als per e-mail.

Vorige

«

Volgende

»