Digitale platformen en de nieuwe rapporteringsverplichting

Matthias Verbueken   |  

<< Terug naar B-CONNECTED

Avatar foto

Matthias Verbueken

Matthias maakt deel uit van het Tax & Legal team.

MEER VAN DEZE AUTEUR
View all Posts

In juli 2020 voerde de EU nieuwe regels in om de fiscale transparantie in de digitale economie uit te breiden. Dit betekent dat men verplicht wordt de inkomsten van verkopers op de digitale platformen te identificeren, te traceren en te rapporteren.

Dit initiatief kreeg de naam DAC7. Concreet worden dus nieuwe rapporteringsverplichtingen ingevoerd die gelden voor digitale platformen die hun platform ter beschikking stellen aan te rapporteren verkopers. Alle EU lidstaten moeten uiterlijk op 31 december 2022 deze DAC7 implementeren en vanaf 1 januari 2023 ook in werking stellen.

DAC7 is ontstaan om automatische uitwisseling van gegevens tussen lidstaten over verkopers op digitale platformen te faciliteren, ongeacht of het platform zich al dan niet in de EU bevindt. Daarom zijn digitale platformen verplicht om te rapporteren aan een bevoegde autoriteit in een welbepaalde lidstaat. Deze autoriteit zal de informatie vervolgens moeten uitwisselen met de bevoegde autoriteit in de lidstaat waar de te rapporteren verkoper fiscaal inwoner is. Digitale platformen die niet in de EU zijn gevestigd, zullen verplicht zijn om zich in een lidstaat te registreren om aan deze richtlijn te voldoen.

Invoering in België

De Belgische wetgever had begin 2021 al enkele rapportageverplichtingen ingevoerd voor digitale platformoperators. Dit is trouwens ook al expliciet verankerd in de wet, namelijk in artikel 321quater WIB 92. Let wel, deze wetgeving blijft van kracht totdat de EU DAC7 is omgezet in nationaal recht. Op dat ogenblik zal de huidige bepaling ophouden te bestaan.

In het bijzonder zullen Belgische en buitenlandse exploitanten van digitale platformen waarmee diensten met een Belgische nexus (cf. elke link met België) door een individu worden geleverd, onder deze nieuwe DAC7 light-rapportageverplichtingen vallen in België. Daarbij is het echter niet relevant of de dienstverlener beroepsmatig of als particulier handelt. Specifiek gaat het om de volgende activiteiten die geviseerd worden: de verhuur van onroerende goederen; het verrichten van persoonlijke diensten, de verkoop van goederen, en de verhuur van een vervoermiddel.

In een notendop betekent dit dat de rapporteringsverplichtingen van de platformbeheerder onder het Belgische initiatief tweeledig zijn:

  1. Een algemene verplichting om de betrokken dienstverlener te informeren over zijn/haar fiscale en sociale zekerheidsverplichtingen (cf. informatieverplichting gebruikers); en
  2. Een verplichting om uiterlijk op 31 maart van het jaar volgend op het jaar waarover de informatie aan de gebruikers wordt verstrekt (voor de eerste keer uiterlijk 31 maart 2022) de Belgische fiscus te voorzien van een elektronisch overzicht met relevante informatie over de desbetreffende diensten (cf.  rapporteringsverplichting). 

Lijst van veelgestelde vragen

Je merkt het dat deze verplichtingen initieel zeer vaag omschreven zijn. Ze maakten meermaals voorwerp uit van discussie, waardoor verdere maatregelen en verduidelijkingen zich opdrongen. Om hieraan tegemoet te komen heeft op 14 januari 2022 de Belgische fiscus een FAQ of een lijst met veelgestelde vragen gepubliceerd.

Deze FAQ verduidelijkt de wetgeving en voorziet in de nodige uitvoeringsmaatregelen met het oog op de eerste rapporteringsdeadline, namelijk 31 maart 2022. Zo verduidelijkt de FAQ in de eerste plaats dat de exploitant bij het sluiten van een overeenkomst tussen hem en het platform alle informatie met betrekking tot de fiscale en sociale zekerheidsverplichtingen aan zijn relevante gebruikers moet verstrekken. De FAQ voorziet ook in een tolerantie voor niet-naleving van de informatieverplichtingen tot 1 maart 2022.

Belangrijke deadlines

Er zijn twee specifieke deadlines die men voor ogen moet houden:

  1. Eerst en vooral moeten exploitanten van digitale platforms tegen eind februari de op het platform actieve dienstverleners informeren over alle fiscale en sociale verplichtingen. Let wel, dit betreft een administratieve tolerantie die door de fiscus wordt toegekend in de FAQ. In principe dienen dienstverleners geïnformeerd te worden bij het sluiten van het contract met de exploitant van het digitale platform.
  2. Ten tweede moet de exploitant van het digitale platform tegen eind maart bepaalde informatie over de via het platform verleende diensten aan de fiscus en de dienstverleners rapporteren. Dit gebeurt aan de hand van het formulier 281.48 én dit moet opgemaakt worden voor elke gebruiker. Er werd echter ook een tweede formulier gepubliceerd (opgave 325.48) dat moet worden gebruikt om te voldoen aan de meldingsplicht ten opzichte van de Belgische fiscus. Dit document moet alle informatie bevatten die aan de gebruikers is meegedeeld en moet worden opgenomen in het formulier 281.48.

De platformbeheerder, of de wettelijke vertegenwoordiger, zal tot slot de samenvattende verklaring elektronisch moeten opladen via de applicatie BELCOTAX ON WEB (manueel of via een XML-bestand).

Zijn er sancties?

De FAQ bevestigt dat – gelet op het feit dat er geen specifieke boete is voorzien voor niet-naleving van de DAC 7-verplichtingen – de algemene boetebepalingen van het Wetboek Inkomstenbelastingen van toepassing zijn. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichtingen kan aldus aanleiding geven tot een administratieve boete van 50 euro voor de eerste overtreding tot 1250 euro (per overtreding).

Actie ondernemen is de boodschap!

Deze rapporteringsverplichting brengt voor jou zonder twijfel verandering met zich mee. Verhuur je bijvoorbeeld een vakantiewoning via een digitaal platform, al dan niet professioneel, dan zal dat platform alle beschikbare gegevens over het desbetreffende pand verplicht dienen te rapporteren aan de bevoegde fiscale autoriteiten. De fiscus kan via deze weg bijgevolg te weten komen dat jij in het bezit bent van een onroerend goed en hoeveel huurgelden je daaruit ontvangt. Het invullen van een juiste aangifte zal vanaf dat moment met name nóg crucialer zijn.

Gezien de korte deadlines raden wij Belgische en buitenlandse exploitanten van digitale platformen aan om zo snel mogelijk actie te ondernemen en te voldoen aan de opgelegde rapporteringsverplichtingen.

Onze Bofidi-experten helpen je graag verder

Heb je specifieke vragen over deze nieuwe maatregelen? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Het team van Bofidi experten helpt je graag verder.

Vorige

«

Volgende

»