Het gunstige bijzondere belastingstelsel van België voor buitenlandse kaderleden

Karel Van Hootegem   |  

<< Terug naar B-CONNECTED

Karel Van Hootegem

Binnen BOFIDI is Karel het aanspreekpunt voor personenbelasting, salary splits en alle verplichtingen van internationale kaderleden.

MEER VAN DEZE AUTEUR
View all Posts

Wist u dat een buitenlandse expat die tijdelijk in België tewerkgesteld is binnen een internationale bedrijvengroep, in aanmerking kan komen voor een bijzonder belastingstelsel? De expat zal voor Belgische belastingdoeleinden worden behandeld als een niet-inwoner, die onderworpen is aan de Belgische belasting der niet-inwoners voor enkel uit Belgische bron verworven inkomsten. Zodra het bijzondere belastingstelsel is toegekend, zal het een aanzienlijke belastingbesparing opleveren en kan het zo worden opgezet dat de loonkosten voor de werkgever merkbaar worden verlaagd.

Critera bijzondere kaderregeling

Expats die in aanmerking komen als niet-inwonende belastingplichtige zijn voornamelijk managementpersoneel, onderzoekspersoneel en buitenlands personeel zonder leidinggevende verantwoordelijkheid dat zo gespecialiseerd is dat hun aanwerving in België zeer moeilijk, zo niet onmogelijk is. Om in aanmerking te komen moet aan bepaalde criteria worden voldaan: 

  • de tewerkstelling moet in een in aanmerking komende entiteit gebeuren. Daartoe behoren een centrum of laboratorium voor wetenschappelijk onderzoek of een onderneming die onder buitenlands toezicht staat of deel uitmaakt van een internationale groep. De tewerkstelling zou kunnen gebeuren in een controle- en coördinatiecentrum van een multinationale bedrijvengroep of eenvoudigweg een Belgische inrichting van een buitenlandse vennootschap; 
  • de tewerkstelling in België moet van tijdelijke aard zijn; 
  • de expat moet buiten België zijn aangeworven; de expat mag niet de Belgische nationaliteit hebben en mag nog nooit een Belgische aangifte personenbelasting hebben ingediend;
  • het centrum van de economische en persoonlijke belangen van de expat mag niet België zijn

Belastingvoordelen

Bovendien biedt het bijzondere belastingstelsel voor expats, waarvan de regels zijn opgemaakt in de omzendbrief van 8 augustus 1983, twee belangrijke belastingvoordelen voor buitenlandse kaderleden:

  1. de terugbetalingen door de werkgever om extra kosten te dekken die rechtstreeks uit de detachering of de tewerkstelling in België voortvloeien, worden behandeld als kosten die eigen zijn aan de werkgever (tot een bedrag van 11.250 euro of 29.750 euro), die binnen bepaalde grenzen niet belastbaar zijn voor de expat (de “niet-belastbare vergoeding voor expats”);
  2. de voordelen van kaderleden vormen een vrijstelling van het deel van bezoldigingen die betrekking hebben op in het buitenland gepresteerde arbeid (de “travel exclusion”).

Zowel de niet-belastbare vergoeding voor expats als het deel van de bezoldiging die betrekking heeft op in het buitenland gepresteerde diensten, worden uit de belastbare beroepsinkomsten van de expat genomen. De belastbare netto beroepsinkomsten na deze aftrek worden vervolgens belast tegen het gewone progressieve belastingtarief en worden eveneens opgeteld bij de overige inkomsten uit Belgische bronnen.

Naast de bovengenoemde voordelen en onder bepaalde voorwaarden zijn de Belgische socialezekerheidsbijdragen niet verschuldigd op de belastingvrije vergoedingen, gebruteerd met de buitenlandse werkdagen.

Wat heeft de werkgever eraan?

Als aan de bovengenoemde voorwaarden is voldaan, kan de werkgever hooggekwalificeerde werknemers rechtstreeks van buiten België aanwerven en hun een aanzienlijk lager salarispakket aanbieden, maar wel hetzelfde nettosalaris als dat van een Belgische onderdaan garanderen. Conclusie? De werkgever bespaart op de loonkosten van buitenlandse expats.

BOFIDI, blij u te helpen

Als fiscaal adviseur begeleiden wij u bij een expatbeleid voor buitenlandse werknemers, leveren wij de loonberekeningen om de totale kost te begroten, ondersteunen wij de expats bij hun belastingaangifte en implementeren wij een ’tax equalization’-beleid.

Vorige

«

Volgende

»