Het vervolgverhaal van de UBO-registraties: de wetgever vraagt verdere informatie

PKF BOFIDI   |  

<< Terug naar B-CONNECTED

Waarom UBO-registraties

Een kleine 2 jaar geleden voerde de Belgische wetgever het UBO-register (register Uiteindelijke Begunstigden) in.  Het doel is om zo de eigendomsstructuren van de onderworpen entiteiten in kaart te brengen zodat men gerichter witwaspraktijken kan tegengaan.

Het is de taak van het bestuursorgaan om ervoor te zorgen dat het UBO-register steeds toereikende, accurate en actuele informatie over de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon bevat. Elke wijziging dient binnen de maand elektronisch in het register aangepast te worden.
Bovendien moet de juistheid van de in het register opgenomen informatie jaarlijks bevestigd worden.

UBO-registraties tot vandaag

Elke Belgische, informatieplichtige rechtspersoon diende in eerste instantie deze verplichting in orde te brengen tegen 30 september 2019.  De Administratie voerde nog een gedoogbeleid tot 31 december 2019 zodat heel wat rechtspersonen zich alsnog in regel konden stellen. Sinds juli 2020 is de Algemene Administratie van de Thesaurie echter proactief alle Belgische rechtspersonen aan het aanschrijven die nog geen UBO-registratie hebben uitgevoerd.  Indien uw UBO-registratie dus nog niet in orde is, is het in uw belang om dit zo spoedig mogelijk te regulariseren aangezien men nu wel boetes riskeert.

In eerste instantie was het voldoende om in het UBO-register te vermelden wie de uiteindelijke begunstigden waren, maar sinds 11 oktober 2020 zijn alle informatieplichtigen verplicht om via het online platform elk document bij te voegen dat aantoont dat de informatie met betrekking  tot een uiteindelijke begunstigde adequaat, nauwkeurig en actueel is. Dit kan bijvoorbeeld een kopie van het aandelenregister, de statuten van de vennootschap of een aandeelhoudersovereenkomst zijn.

Wie heeft toegang tot UBO-registraties

De vraag die velen zich stellen is: wie heeft toegang tot het register? Wel, momenteel zijn dit de bevoegde autoriteiten (o.a. Administratie), de meldingsplichtige entiteiten (o.a. notaris, accountant) en elke burger. Een burger kan deze gegevens echter enkel maar opvragen op basis van het KBO-nummer of naam van de onderneming na identificatie met hun elektronische ID-kaart en na betaling van een administratieve kost. De toegang tot de stavingsdocumenten zou worden beperkt tot de bevoegde autoriteiten.

Indien je van mening bent dat de blootstelling van je UBO-gegevens een onevenredig risico, een risico op fraude, ontvoering, chantage, afpersing, pesterijen, geweld of intimidatie met zich zou meebrengen of de uiteindelijke begunstigde is minderjarig/handelingsonbekwaam, dan kan je een verzoek richten aan de Administratie van Thesaurie om de UBO-gegevens niet openbaar te maken.
De mogelijkheid tot het niet openbaar maken van je gegevens is er dus, maar zal vermoedelijk maar in zeer beperkte gevallen toegestaan worden.

Actie te nemen voor UBO-registratie

Informatieplichtigen die vóór 11 oktober 2020 zijn geregistreerd hebben nog tot 30 april 2021 om de nodige stavingsdocumenten op te laden.

De registratie kan u doen via de applicatie MyMinfin.

Uiteraard kan u ook steeds bij uw vaste contactpersoon bij BOFIDI terecht indien u hulp nodig heeft bij de UBO-registratie of het opladen van de nodige bewijsstukken.

Vorige

«

Volgende

»