Hoe kan ik een gift doen of ontvangen?

Joyce Cassiman   |  

<< Terug naar B-CONNECTED

In deze woelige tijden zijn steunbetuigingen geen overbodige luxe. Je kan steun bieden onder de vorm van een gift in geld, rechtstreeks aan een vereniging of via tussenkomst van een online betaalplatform.

Om fiscaal aftrekbaar te zijn is het belangrijk dat de gift in geld minstens 40 EUR bedraagt, per kalenderjaar en per vereniging, en betaald wordt aan een vereniging of instelling erkend door de minister van Financiën of zijn afgevaardigde. De instelling of vereniging bezorgt dan een attest aan de schenkers vóór 1 maart van het daaropvolgende jaar. Zowel particuliere giften als bedrijfsgiften zijn fiscaal aftrekbaar als de schenker er geen tegenprestatie voor ontvangt.

Wil je als vereniging of instelling een erkenning aanvragen?

Dan is de eerste stap om na te gaan of je vereniging voldoet aan de erkenningsvoorwaarden.

De erkenning wordt gekoppeld aan de activiteiten die de vereniging uitoefent.

Op de website van het ministerie van Financiën staat een limitatieve opsomming van een aantal categorieën van activiteiten:

 • wetenschappelijk onderzoek,
 • cultuur,
 • monumenten en landschappen (behoud of de zorg ervoor),
 • natuur en leefmilieu,
 • oorlogsslachtoffers,
 • mindervaliden, bejaarden, beschermde minderjarigen, behoeftigen,
 • slachtoffers van erkende natuurrampen in België,
 • ontwikkelingslanden,
 • slachtoffers van zeer grote industriële ongevallen,
 • duurzame ontwikkeling,
 • dierenasielen.

Oefent de vereniging één of meerdere van de bovenstaande activiteiten uit? Dan kan de aanvraagprocedure worden opgestart.

Dien de aanvraag schriftelijk per e-mail of per post bij de Minister van Financiën, tijdig in, namelijk ten laatste op 31 december van het jaar voordien. De aanvraag kan niet sneller dan minstens drie maanden na de oprichting van jouw instelling worden ingediend. Een aanvraag voor het  jaar 2022 had bijgevolg al uiterlijk eind 31 december 2021 ingediend moeten worden.

Voeg de volgende documenten bij in jouw aanvraag:

 • aanvraagformulier met vermelding van de activiteit(en) waarvoor je een erkenning wenst,
 • een ingevulde, gedateerde en ondertekende verbintenisverklaring,
 • overig(e) document(en), afhankelijk van de activiteit, waarmee wordt vastgesteld of je aan de voorwaarden voldoet in functie van jouw activiteit.

Van zodra jouw vereniging werd erkend dan heeft ze de verplichting om jaarlijks attesten te sturen naar de schenkers om een belastingvermindering te krijgen. Jouw accountant kan je hier zeker in bijstaan.

Noteer in jouw agenda dat de erkenning tijdig hernieuwd moet worden.

Is jouw aanvraag goedgekeurd, dan is je erkenning geldig voor:

 • 2 jaar indien het gaat over de eerste erkenning,
 • 4 jaar indien het gaat over de tweede erkenning,
 • 6 jaar indien het gaat over de derde erkening.

Om de toegekende erkenningsperiode te behouden moet je wel jaarlijks aantonen dat je instelling door de Belgische staat of door één van de Gemeenschappen wordt gesubsidieerd. Indien je dit niet of niet volledig kan bewijzen loop je het risico dat jouw erkenning wordt ingetrokken. Een subsidie die jouw instelling ontvangen heeft van een gemeente volstaat hierbij niet. De procedure voor een hernieuwing is gelijkaardig als die voor de eerste erkenning.

Welk voordeel geven deze giften nu?

Ben je een particulier? Dan bedraagt de belastingvermindering 45% van het werkelijk gestorte en op het attest vermelde bedrag. De vermindering wordt berekend per gezin, onafhankelijk van de naam die op het attest staat.

Het totale bedrag van de giften waarvoor vermindering wordt verleend is beperkt tot ofwel 10% van het totale netto-inkomen, ofwel 392.200 EUR (aanslagjaar 2021 – inkomsten 2020).

Deze bedragen gelden per belastingplichtige en niet per gezin.

En hoe zit dat als vennootschap? Een vennootschap mag een gift aftrekken van de winst maar de totale aftrek is beperkt tot ofwel 5 % van de totale fiscale winst voor aftrek van die giften, ofwel 500.000 EUR. Een gift is daarnaast enkel aftrekbaar van de winst van het boekjaar en dus niet overdraagbaar naar latere tijdperken.

Onze Bofidi-experten helpen je graag verder

Heb je specifieke vragen over e-box Enterprise? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Het team van Bofidi experten helpt je graag verder.

Dit artikel werd geschreven door Joyce Cassiman en Brenda Vandaele.

Vorige

«

Volgende

»