BTW-vrijstelling voortaan toepasselijk voor osteopaten en chiropractors? Ministerraad verzoekt tot vernietiging strijdige bepalingen

Larissa Cobbaert   |  

<< Terug naar B-CONNECTED

Avatar foto

Larissa Cobbaert

Larissa maakt deel uit van het Tax & Legal team.

MEER VAN DEZE AUTEUR
View all Posts

Toepassing van de btw-vrijstelling

Overeenkomstig de wet van 26 december 2015 werd het toepassingsgebied van de btw-vrijstelling voor prestaties van de (para)medische beroepen, ziekenhuisverpleging en medische verzorging op een ingrijpende wijze aangepast.

Zo werden de behandelingen met een esthetisch karakter uitgesloten van de btw-vrijstelling voor medische dienstverlening met ingang vanaf 1 januari 2016.

Daarnaast werd de toepassing van de btw-vrijstelling voor paramedische beroepen in de eerste plaats afhankelijk gesteld van de erkenning en reglementering als zijnde een paramedisch beroep. Daarbovenop dienden de verstrekte diensten tevens opgenomen te zijn in de RIZIV-nomenclatuur om vrijstelling te genieten.

Aangezien osteopaten en chiropractors geen wettelijk erkende en gereglementeerde paramedische beroepen zijn, vielen zij dus, ingevolge de bovenvermelde wetswijziging, buiten de btw-vrijstelling.

De wetswijziging kon bijgevolg op heel wat verontwaardiging rekenen daar in de praktijk verschillende chiropractors de vrijstelling voordien toepasten op basis van een beslissing van de btw-administratie.

Vernietigingsgroep

In navolging hiervan hebben de respectievelijke beroepsverenigingen een vernietigingsberoep ingesteld bij het Grondwettelijk hof. Het Grondwettelijk Hof heeft vervolgens de volgende prejudiciële vragen aan het Europees Hof van Justitie voorgelegd in verband met de vrijstelling voor (para-)medische prestaties.

In haar arrest van 27 juni 2019 heeft het Hof van Justitie uiteindelijk verduidelijkt dat de btw-vrijstelling voor medische dienstverlening niet beperkt mag worden tot de door de Belgische wetgeving gereglementeerde beroepen.

Hoewel de lidstaten beschikken over een bepaalde beoordelingsvrijheid bij het omschrijven van de beroepen waarvan de medische verzorging van btw is vrijgesteld alsook over de nodige kwalificatievereisten die vervuld dienen te worden, is deze beoordelingsvrijheid immers niet onbeperkt.

In dit verband heeft het Hof dan ook geoordeeld dat het afhankelijk stellen van de toepassing van de vrijstelling voor medische dienstverlening van het gereglementeerd karakter van een beroep, een te enge interpretatie vormt van de Europese regelgeving.

Tijdelijk behoud van huidige wetgeving

Voorts heeft het Hof van Justitie zich uitgesproken tegen een tijdelijk behoud van huidige wetgeving in het geval dat de respectievelijke bepalingen vernietigd worden.

In principe kunnen de beroepsbeoefenaars zich dus voortaan beroepen op de directe werking van de uitspraak van het Hof.

Wij begrijpen dat ter bevestiging van deze uitspraak, de ministerraad heeft nu gevraagd om de bestaande Belgische btw-wetgeving te vernietigen (in het kader van de lopende procedure bij het Grondwettelijk Hof). Een definitieve uitspraak van het Grondwettelijk Hof kan worden verwacht binnen een termijn van 3 tot 6 weken.

Wij hebben vernomen dat, ingevolge dit verzoek, de Beroepsvereniging voor Belgische Osteopaten haar leden heeft aangeraden om een ‘nihil’ aangifte in te dienen voor het derde kwartaal van 2019. Een niet onlogische oproep daar op dit ogenblik nog veel onzekerheid bestaat met betrekking tot de historisch betaalde btw en de eventuele recuperatie hiervan.

Bovendien hebben wij vernomen dat de btw-administratie haar standpunt (voorlopig?) niet heeft gewijzigd in het licht van bovenstaande rechtspraak. Bijgevolg zullen zij voorlopig de bestaande wetgeving blijven toepassen tot het moment dat de Belgische wetgever de nodige aanpassingen heeft doorgevoerd t.a.v. het strijdig bevonden artikel 44 WBTW. Als dusdanig is het de getroffen beroepsbeoefenaars niet toegestaan te anticiperen op een (eventuele) vrijstelling van hun activiteiten.

Recuperatie BTW

Met betrekking tot de recuperatie van de (ten onrechte) betaalde btw, heeft de btw-administratie ons overigens geïnformeerd dat een wetswijziging in dit verband gepaard zal gaan met de nodige instructies hieromtrent.

Bijgevolg is het, in afwachting van verdere verduidelijking, van belang om bij eventuele lopende en/of toekomstige discussies met de btw-administratie uw rechten te vrijwaren en de nodige voorbehouden aan de dag te leggen.

Moest u nog bijkomende vragen hebben over het bovenstaande, aarzel niet om ons te contacteren.

Vorige

«

Volgende

»