Het begrotingsakkoord: de belangrijkste maatregelen op een rij

Ytse Vergote   |  

<< Terug naar B-CONNECTED

De federale regering bereikte een nieuw begrotingsakkoord voor 2022 over verschillende sociale en fiscale maatregelen. Het is een post-COVID-19 akkoord geworden dat de Belgische economie wil herlanceren en het begrotingstekort onder controle wil houden. De weg naar een meer duurzame en ecologische fiscaliteit wordt ook verdergezet in dit akkoord. We lijsten graag de belangrijkste zaken voor jou op.

Eerste werknemer

Momenteel ontvangt de werkgever ongelimiteerd een vrijstelling van sociale bijdragen voor de eerste aangeworven werknemer. Deze vrijstelling wordt beperkt tot 4.000 euro per kwartaal.

Ziektebriefje

Bij de eerste dag afwezigheid op het werk zal de werknemer geen ziektebriefje moeten kunnen voorleggen. Dit wordt wel beperkt tot slechts driemaal per jaar. Belangrijk is ook dat deze regeling niet geldt voor kmo’s met minder dan 50 werknemers. En de mogelijkheid blijft nog steeds om een controlearts langs te sturen bij de werknemer.

Verlaging lasten

Er komt een lastenverlaging voor werknemers. Die zal zorgen voor 50 euro extra nettoloon voor een alleenstaande met een beperkt loon en 150 euro voor een koppel. Dit wordt gerealiseerd door een bijkomende werkbonus en de inperking van de bijzondere bijdrage op de sociale zekerheid (BBSZ).

Energiefactuur

Het akkoord voorziet een verlaging van de energiefactuur door de invoering van een accijns gekoppeld aan een cliquetsysteem die de huidige federale heffingen zal vervangen. Zo’n cliquetsysteem moet zorgen voor minder hevige prijsschommelingen. Met dit systeem dalen namelijk de accijnzen als de prijzen stijgen.

Professionele diesel

De transportsector zal zijn fiscaal voordeel voor diesel gradueel zien verlagen. Dit wordt gecompenseerd door een verhoogde investeringsaftrek voor investeringen in koolstofemissievrije vrachtwagens en laadinfrastructuur.

Accijnzen op tabak

Naast de reeds aangekondigde verhoging van de accijnzen op tabaksproducten vanaf 2022, zal er een wettelijk kader voorzien worden voor nieuwe tabaksproducten zoals e-sigaretten. De intentie is om vanaf 1 januari 2024 een nieuwe accijnscategorie in te voeren voor deze nieuwe soort tabaksproducten.

Gunstregime topsporters

Na veel commotie verdwijnt het fiscaal voordeel voor onder andere topvoetballers waarbij hun RSZ-bijdrage berekend wordt op een fictief brutoloon van 2.352 euro. Verder beperkt de regering ook de fiscale aftrek van beroepskosten op makelaarscommissies.

Gunstregime expats

Buitenlandse kaderleden profiteren nu van een dubbel belastingvoordeel in België waarbij dit gunstregime onbeperkt in de tijd wordt toegepast. De bedoeling van de regering is om dit aan te pakken met strengere voorwaarden en een beperking in tijd.

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing

Het systeem waarbij er een vrijstelling geldt voor de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing zal worden hervormd. Deze loonsubsidie wordt nu gebruikt voor onder meer nacht- of ploegenarbeid en overuren. 

Btw voor Airbnb’s

De verhuurders van gemeubelde logiesvoorzieningen kunnen vandaag onder bepaalde voorwaarden genieten van een optie op de btw-vrijstelling voor kleine ondernemingen. Dit stuitte op kritiek van de hotelsector die zware concurrentie ondervindt van bijvoorbeeld Airbnb. Er is nu beslist om dit voordeel te schrappen waardoor er geen optiemogelijkheid meer bestaat om onder deze btw-vrijstelling te vallen.

Minnelijke schikking niet meer aftrekbaar

De regering zal duidelijk in de wet laten opnemen dat minnelijke schikkingen die leiden tot het verval van de strafvordering niet langer aftrekbaar zullen zijn als een beroepskost.

Strijd tegen fraude

De FOD Financiën voert zijn strijd tegen fraude op door middel van extra personeel. Deze investering moet zorgen voor een betere inning van de belastingen via extra controles op multinationals en transfer pricing regelgeving.

Belangrijk om te weten is dat deze maatregelen nog steeds een wetsontwerp vormen. Ze moeten het volledige traject van de goedkeuring nog doorstaan en ze kunnen dus in principe nog gewijzigd worden. Heb je vragen over deze maatregelen aarzel dan niet om onze experten te contacteren.

Vorige

«

Volgende

»