Toelichting bij de belasting op buitenlands vastgoed

Laetitia Dupont   |  

<< Terug naar B-CONNECTED

In een vorig artikel, hadden we het over de veranderingen in de belasting van buitenlandse verblijven vanaf aanslagjaar 2022. In dit artikel willen we graag dieper ingaan op dit nieuwe belastingsysteem. Toen deze veranderingen werden aangekondigd, bestond er namelijk nog enige onzekerheid rond de manier waarop deze verblijven zouden worden belast.

Meldingsplicht

Belastingplichtigen die de voorbije jaren een verblijf in het buitenland hebben vermeld bij de aangifte van hun personenbelasting, hebben in principe een formulier van de belastingdienst ontvangen. Belastingplichtigen die een verblijf in het buitenland bezitten, maar geen formulier hebben ontvangen, zijn verplicht spontaan aangifte te doen.

Deze meldingsplicht geldt voor elke belastingplichtige die beschikt over zakelijke rechten op onroerend goed in het buitenland (d.w.z. eigendomsrechten, erfpacht, recht van opstal of vruchtgebruik), ongeacht in welk land het goed is gelegen. Deze meldingsplicht geldt dus niet voor blote eigenaars.

Het formulier is te vinden op de website van de FOD Financiën en het kan online of per post ingevuld worden. Beschik je over meerdere buitenlandse eigendommen, dan moet er voor elk verblijf apart een aangifte worden gedaan.

De volgende termijnen worden gehanteerd.

Aankoop van het verblijf voor 31 december 2020(Spontane) aangifte in te dienen voor 31 december 2021
Aankoop van het verblijf tussen 1 januari 2021 en 24 februari 2021Spontane aangifte in te dienen voor 30 juni 2021
Aankoop van het verblijf na 25 februari 2021Spontane aangifte in te dienen binnen de 4 maanden na aankoop
Belastingplichtigen onderworpen aan de belasting voor niet-inwoners die voortaan onderworpen worden aan de personenbelastingSpontane aangifte in te dienen binnen de 30 dagen
Rechtspersoon onderworpen aan de vennootschapsbelasting die nu onderworpen wordt aan de rechtspersonenbelastingSpontane aangifte in te dienen binnen de 30 dagen

Als je jouw buitenlands verblijf niet aangeeft of niet binnen de vermelde termijn, dan kan een administratieve boete van 250 tot 3000 euro worden opgelegd.

Bepalen van het kadastraal inkomen

Net zoals bij vastgoed in België, moeten verblijven die niet worden verhuurd of die worden verhuurd aan particulieren aangegeven worden op basis van een kadastraal inkomen. Vastgoed dat beroepsmatig wordt verhuurd, wordt belast op basis van de werkelijke huurinkomsten.

Vanaf het aanslagjaar 2022 is het dus niet langer nodig om bruto huurinkomsten aan te geven. Het kadastraal inkomen voor vastgoed in het buitenland zal namelijk op dezelfde manier bepaald worden als het kadastraal inkomen voor vastgoed in België. De overheid zal een kadastraal inkomen kunnen vaststellen op basis van de gegevens ingevuld op het formulier.

Voor gebouwd onroerend goed zal het kadastraal inkomen standaard bepaald worden op basis van de huidige marktwaarde die teruggebracht wordt tot de waarde in 1975 en dit door toepassing van een correctiefactor. Dat kadastraal inkomen (na toepassing van de correctiefactor) zal dan vermenigvuldigd worden met een percentage van 5,3%. Hierbij moet het volgende nog opgemerkt worden:

  • De huidige marktwaarde komt overeen met de verkoopwaarde bij normale marktomstandigheden. Als de huidige marktwaarde niet bekend is, kan de aankoopwaarde gebruikt worden (exclusief aanpassingen aan het goed en op voorwaarde dat de aankoop werd voldaan onder normale omstandigheden). Als er daarentegen informatie over de huurwaarde of marktwaarde van het pand in 1975 beschikbaar is, is het mogelijk om aan de overheid te vragen om deze waarden te gebruiken in de plaats van de huidige waarde aangepast met de correctiefactor.
  • Buitenlandse belastingen zullen niet meer in mindering gebracht worden, aangezien het kadastraal inkomen overeenkomt met het gemiddeld netto jaarinkomen.
  • De correctiefactoren kunnen geraadpleegd worden in de tabel vermeld in de omzendbrief. Voor het jaar 2021 werd de correctiefactor vastgesteld op 15,018.
  • Het kadastraal inkomen zal in principe beschikbaar zijn op de website tegen 1 maart 2022. De belastingbetaler zal dan twee maanden de tijd krijgen om hier tegenin te gaan.

Voor ongebouwd onroerend goed zal het kadastraal inkomen 2 euro per hectare bedragen.

Dubbelbelastingverdrag

Als het goed gelegen is in een land waarmee België een dubbelbelastingverdrag heeft afgesloten, dan kunnen de onroerende inkomsten in België vrijgesteld worden (onder voorbehoud van progressiviteit). Er zal dus geen belasting verschuldigd zijn op de vrijgestelde inkomsten, maar deze zullen wel in rekening worden gebracht bij het bepalen van het belastingtarief dat van toepassing is op de andere inkomsten.

Als het goed gelegen is in een land waarmee België geen dubbelbelastingverdrag heeft afgesloten, dan zullen de buitenlandse onroerende inkomsten in rekening gebracht worden bij het bepalen van het belastingtarief in België. In dat geval kan de belasting op deze onroerende inkomsten met de helft worden verminderd (belastingvermindering van 50% voor buitenlandse inkomsten).

Leg jouw situatie voor aan onze experten

Heb je specifieke vragen over deze nieuwe wijzigingen? Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren. Ons team van experten helpt je graag verder.

Vorige

«

Volgende

»