Mogelijk verplichte registratie voor buitenlandse schenkingsakten

Ann Westen   |  

<< Terug naar B-CONNECTED

Avatar foto

Ann Westen

Ann maakt deel uit van het team Tax & Legal en is gespecialiseerd in, onder andere, vermogensplanning en successieplanning.

MEER VAN DEZE AUTEUR
View all Posts

Onlangs werd een wetsvoorstel ingediend met de bedoeling de registratie van buitenlandse  schenkingsakten met betrekking tot roerende goederen, die door een Belgisch rijksinwoner voor een buitenlandse notaris worden verleden, verplicht te maken.  Hiermee zou er definitief een einde komen aan de zogenaamde “kaasroute”, zijnde de praktijk om roerende waarden zoals aandelen of beleggingsportefeuilles te schenken voor een Nederlandse notaris.

Op dit ogenblik voorziet de wetgeving namelijk dat enkel Belgische notariële akten verplicht geregistreerd moeten worden. Omwille van die verplichte registratie geeft een Belgische notariële schenkingsakte automatisch aanleiding tot de heffing van schenkbelasting.

Notariële schenkingsakten verleden voor een buitenlandse notaris moeten daarentegen niet verplicht geregistreerd worden waardoor zij slechts  bij een vrijwillige registratie aanleiding geven tot schenkbelastingen.

Het is dan ook een courante praktijk om, in het kader van successieplanning met betrekking tot roerende waarden, een beroep te doen op een Nederlandse notaris.

Deze praktijk is evenwel niet geheel zonder risico. Zo zal er, bij gebrek aan vrijwillige registratie, toch nog erfbelasting verschuldigd zijn indien de schenker komt te overlijden binnen een termijn van 3 jaar na de schenking. Bovendien werd in het Vlaamse regeerakkoord reeds voorgesteld om deze “verdachte periode”  te verlengen naar 4 jaar met ingang vanaf 2021.

Heeft men het geluk die drie- of vierjarige periode te overleven, zal de schenking echter geen aanleiding meer geven tot enige belastingheffing: noch erfbelasting noch schenkbelasting.

Het nieuwe wetsvoorstel wil nu die mogelijkheid om belastingvrij te schenken een halt toe roepen door registratieverplichting uit te breiden naar alle buitenlandse notariële schenkingsakten en dit voor alle gewesten.

Schenken in het buitenland zou op zich wel mogelijk blijven. Maar buitenlandse schenkingsakten zullen voortaan ook “automatisch” aanleiding geven tot schenkbelastingen omwille van de verplichte registratie.

Wat de handgiften en bankgiften betreft, zou dit wetsvoorstel niets veranderen. Deze zouden met andere woorden mogelijk blijven zonder verplichte registratie ( en dus zonder automatische heffing van schenkbelasting, maar met het risico van heffing van successierechten bij overlijden binnen de “verdachte periode”). Een bankgift is echter niet mogelijk voor aandelen op naam, of voor schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik. Een notariële akte biedt bovendien voordelen op het vlak van uitvoerbaarheid van de lasten gekoppeld aan de schenking.

Hoewel het voorlopig nog maar  om een voorstel gaat, zou dit initiatief dus tot gevolg kunnen hebben dat er op korte termijn een einde komt aan een gangbare vorm van successieplanning.

In dit verband, moet er wel op gewezen worden dat, indien de nieuwe regeling er komt, ze slechts uitwerking kan hebben voor toekomstige schenkingen. Concreet betekent dit dat de wetswijziging pas gevolgen zal hebben voor schenkingen gedaan na de publicatie ervan in het Belgisch Staatblad. De reeds gedane schenkingen komen in principe niet in het gedrang.

Wij volgen deze ontwikkelingen nauwlettend voor u op.  Bij vragen mag u uiteraard steeds contact opnemen met ons.

Vorige

«

Volgende

»