Nieuwe btw-regels voor (para)medische beroepen vanaf 1 januari 2022

Pieter Van Hauwaert   |  

<< Terug naar B-CONNECTED

Avatar foto

Pieter Van Hauwaert

Pieter is btw specialist en maakt deel uit van het Tax & Legal team bij BOFIDI

MEER VAN DEZE AUTEUR
View all Posts

De Belgische wetgever heeft de bestaande btw-wetgeving grondig hervormd voor prestaties van medische en paramedische beroepsbeoefenaars. De bestaande regels stuiten immers op een aantal grondwettelijke bezwaren en zijn ook niet helemaal in lijn met de rechtspraak van het Hof van Justitie.

Er werd meer bepaald gesleuteld aan de huidige btw-vrijstelling voor (para)medische prestaties en de voorwaarden waaronder deze vrijstelling kan worden genoten. De nieuwe regels zullen in werking treden op 1 januari 2022.

We sommen graag op met welke essentiële veranderingen de (para)medische beroepsbeoefenaars rekening zullen moeten houden.

De nieuwe regels samengevat

De hervorming is tweeledig: het personeel toepassingsgebied van de btw-vrijstelling wordt verruimd, terwijl het materieel toepassingsgebied wordt beperkt.

Personeel toepassingsgebied

Volgens de nieuwe wetgeving wordt de btw-vrijstelling niet langer exclusief voorbehouden aan de beoefenaars van erkende en gereglementeerde medische of paramedische beroepen. Voortaan komen ook andere beroepsbeoefenaars in aanmerking, mits er garanties zijn dat zij eveneens diensten van een voldoende hoog kwaliteitsniveau kunnen aanbieden.

De nieuwe wetgeving verlangt dat deze beroepsbeoefenaars:

 • houder zijn van een certificaat afgeleverd door een instelling die erkend is door een bevoegde overheid (van het land waar die instelling gevestigd is)
 • over de noodzakelijke kwalificaties beschikken (op basis van voormeld certificaat) om medische verzorging te verlenen waarvan het kwaliteitsniveau voldoende hoog is om soortgelijk te zijn aan die aangeboden door de erkende beroepsbeoefenaars

De nieuwe wetgeving voorziet dat de btw-administratie belast is met de controle van het certificaat en of er voldaan is aan de criteria inzake kwaliteitsniveau.

Dit heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat osteopaten en chiropractors – vroeger het gekende onderwerp van discussie – voortaan een wettelijke basis hebben om de btw-vrijstelling toe te passen op hun diensten, op voorwaarde dat zij in het bezit zijn van een diploma, certificaat of getuigschrift afgeleverd door een erkende universiteit, hogeschool of andere Belgische onderwijsinstelling.

Materieel toepassingsgebied

De huidige wetgeving voorziet dat de btw-vrijstelling niet kan worden toegepast op bepaalde “esthetische” prestaties verricht door artsen.

De nieuwe wetgeving stelt nu in meer algemene zin dat de btw-vrijstelling niet van toepassing is op ingrepen en behandelingen zonder therapeutisch doel.

Handelingen met een therapeutisch doel zijn in principe de diensten van medische verzorging die de diagnose, behandeling en, voor zoveel mogelijk, de genezing van ziekten of gezondheidsproblemen tot doel hebben.

Deze regel geldt bovendien, ongeacht of de prestaties binnen of buiten een ziekenhuis (of een andere zorginstelling) worden verricht.

De (para)medische beroepsbeoefenaars zullen moeten oppassen op welke handelingen ze de btw-vrijstelling zullen toepassen. De opstelling van een medisch deskundigenrapport in het kader van schaderaming en/of verzekering of de aflevering van een medisch attest met oog op het ontvangen van een bepaalde uitkering, komen bij wijze van voorbeeld niet in aanmerking voor de btw-vrijstelling bij gebrek aan een therapeutisch doel.

Handelingen die tot doel hebben het fysieke voorkomen te verfraaien of te verbeteren, komen evenmin in aanmerking voor de btw-vrijstelling, ongeacht door welke soort beroepsbeoefenaar ze worden verricht. Zo zal bijvoorbeeld het bleachen van tanden door een tandarts uitgesloten zijn van de btw-vrijstelling.

Een kinesist die diensten als personal coach verricht zal eveneens btw moeten aanrekenen.

btw-identificatie, indienen btw-aangiftes en herzieningen

De belastingplichtigen die zich als gevolg van de nieuwe regelgeving moeten laten identificeren voor btw-doeleinden kunnen hun ondernemingsnummer laten activeren door het formulier e604A in te dien via een erkend ondernemingsloket of via de elektronische toepassing e604.

Hierbij kan je aanduiden welke btw-regeling zal worden toegepast: belastingplichtige met volledig recht op aftrek, gemengde belastingplichtige of eventueel de regeling vrijgestelde kleine ondernemingen.

Je zal van deze laatste regeling kunnen genieten wanneer je omzet uit de belaste prestaties op jaarbasis niet meerr dan 25.000 EUR (excl. btw) bedraagt. Men zal dan worden ontslagen van een aantal btw-verplichtingen.

Volgens een recent bericht van 9 december 2021 op de website van de FOD Financiën kan het ondernemingsnummer geactiveerd worden als btw-nummer met uitwerking op datum 1 januari 2022, indien het formulier wordt ingediend op uiterlijk 31 januari 2022.

Voor de indiening van btw-aangiftes worden er een aantal toleranties voorzien zodat de belastingplichtigen zich kunnen aanpassen aan het (voor het eerst) indienen van btw-aangiftes:

 • Maandaangevers kunnen:
  • de handelingen van januari, februari en maart 2022 opnemen in de aangifte voor april 2022, mits er voor deze maanden telkens een nihil-aangifte wordt ingediend;
  • de handelingen van januari, februari en maart 2022 opnemen in de aangifte voor maart 2022, mits er voor januari en februari een nihil-aangifte wordt ingediend en na de aangifte voor maart 2022 de gewone regels worden toegepast;
  • de handelingen van januari en februari 2022 opnemen in de aangifte voor februari 2022, mits er voor januari een nihil-aangifte wordt ingediend en na de aangifte voor februari 2022 de gewone regels worden toegepast.
 • Kwartaalaangevers kunnen de handelingen voor het 1ste kwartaal opnemen in de aangifte voor het 2e kwartaal, mits er voor het 1ste kwartaal een nihil-aangifte wordt ingediend.

Belastingplichtigen die met ingang van januari 2022 onder een btw-vrijstelling vallen en waar zij voordien btw-belastbare handelingen stelden, zullen mogelijks een herziening moeten verrichten in hun nadeel van de in vorige jaren afgetrokken btw. De administratie aanvaardt dat deze herziening jaarlijks kan worden verricht.

Overige toleranties

Volgens hetzelfde bericht van de FOD Financiën blijft de oude regeling gelden op bepaalde handelingen:

 • ingrepen of behandelingen uiterlijk vastgelegd op 31 december 2021 en uitgevoerd uiterlijk op 30 juni 2022;
 • dienstprestaties uitgevoerd op uiterlijk 31 december 2021 (belastbaar feit), maar waarbij een oorzaak van opeisbaarheid zich voordoet na die datum.

Ook voor erelonen die betrekking hebben op prestaties materieel uitgevoerd voor en na 1 januari 2022 gelden er specifieke tolerantieregels.

Onze Bofidi-experten helpen je graag verder

Heb je specifieke vragen over deze nieuwe btw-regels? Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren. Het team van Bofidi experten helpt je graag verder.

Vorige

«

Volgende

»