Nieuwe circulaire btw-vrijstelling medische verzorging en ziekenhuisverpleging gepubliceerd

Pieter Van Hauwaert   |  

<< Terug naar B-CONNECTED

Avatar foto

Pieter Van Hauwaert

Pieter is btw specialist en maakt deel uit van het Tax & Legal team bij BOFIDI

MEER VAN DEZE AUTEUR
View all Posts

Net voor het jaareinde van 2021 werd de nieuwe circulaire over de btw-vrijstelling voor medische verzorging door bepaalde personen en ziekenhuisverpleging gepubliceerd.

Deze circulaire bevat een toelichting bij de nieuwe wettelijke regels voor medische prestaties, die met ingang van 1 januari 2022 van toepassing zijn.

Met deze flash willen we je een idee geven van de handelingen die voortaan aan btw onderworpen zullen zijn en welke verdere stappen je moet ondernemen om te voldoen aan de btw-verplichtingen. Lees zeker ook meer over dit onderwerp in een van onze vorige BofiFlashes.

Welke zorgverstrekkers kunnen de btw-vrijstelling inroepen?

Het personele toepassingsgebied van de btw-vrijstelling wordt eerst en vooral bij wet uitgebreid. De btw-vrijstelling wordt immers niet langer exclusief voorbehouden aan de beoefenaars van de gereglementeerde en erkende medische beroepen (artsen, tandartsen, kinesisten, verpleegkundigen, enz..).

Ook andere beroepsbeoefenaars – namelijk bepaalde beroepsbeoefenaars zoals bedoeld in de wet Colla, zoals osteopaten, chiropractors en acupuncturisten – vallen voortaan onder de btw-vrijstelling op voorwaarde dat ze zijn aangesloten bij een erkende beroepsorganisatie, over een bepaald diploma beschikken of een verzoek richten aan de btw-administratie.

Homeopaten worden geacht over de nodige beroepskwalificaties te beschikken en vallen ook onder de btw-vrijstelling.

Tot slot komen ook andere, niet-gereglementeerde beroepen in aanmerking voor de btw-vrijstelling, op voorwaarde dat de beroepsbeoefenaars hiervan over de juiste certificaten beschikken en een voorafgaandelijke kennisgeving verrichten aan de btw-administratie.

Btw-vrijstelling beperkt tot handelingen met therapeutisch doel

De belangrijkste wijziging betreft echter een aanpassing van het materiële toepassingsgebied van de vrijstelling. De btw-vrijstelling wordt namelijk strikt beperkt tot handelingen die een ‘therapeutisch doel’ hebben.

De handelingen met een therapeutisch doel zijn in eerste instantie de handelingen die de diagnose, de verzorging en de genezing van ziektes of gezondheidsproblemen voor ogen hebben. Daarnaast komen echter ook de handelingen die de preventie, of de bescherming van de gezondheid van de mens (met inbegrip van behoud en herstel) voor ogen hebben, in aanmerking.

Handelingen zonder therapeutisch doel komen in principe niet in aanmerking voor de btw-vrijstelling, ongeacht de hoedanigheid van de zorgverstrekker.

In principe moet de zorgverstrekker zelf de beoordeling maken of een handeling al dan niet een therapeutisch doel dient. De circulaire voorziet echter ook in een weerlegbaar vermoeden dat een handeling therapeutisch is, nl. indien:

  • de handeling voorkomt op de RIZIV-nomenclatuur
  • de handeling in aanmerking komt voor terugbetaling
  • de handeling uitgevoerd wordt op medisch voorschrift

In andere gevallen moet het therapeutisch karakter altijd kunnen worden verantwoord, waarbij de bewijslast op de medische beroepsbeoefenaar rust.

Lijst van enkele voorbeelden

De nieuwe circulaire bevat een niet-limitatieve lijst met voorbeelden van handelingen met en zonder therapeutisch doel.

Dit zijn enkele voorbeelden die in de circulaire worden aangehaald ter illustratie, in het kader van de meest klassieke zorgberoepen.

 TherapeutischNiet-therapeutisch
Artsen  
Meewerken aan onderzoek farma-industrie x
Periodieke medische controlex 
Lijkschouwing door forensisch arts x
Opstellen medisch deskundigenrapport ten behoeve van persoon die juridische vordering overweegt in kader van aansprakelijkheid x
Preventie (vaccinatie, immunisering en testen)x 
Activiteiten inzake controlegeneeskunde x
Voordrachten / workshops x
TandartsenTherapeutischNiet-therapeutisch
Bleken van tanden bij verkleuring gebit wegens kankerx 
Bleken van tanden omwille van pure cosmetische redenen (los van ziekte) x
Opstellen medisch verslag voor uitkering ziekteverzekering in kader van toekomstige behandelingx 
Plaatsen van facetten omwille van zuiver cosmetische redenen x
Kinesisten  
Trainingsprogramma dat rekening houdt met risicofacturen / pathologie (bv. personen met overgewicht)x 
Geven gymnastiek in sportschool x
Verpleegkundigen  
Aanbieden van gezinshulpx 
Ondersteuning in huisartsenpraktijk (medische verzorging)x 
Logopedisten  
Behandelen stoornissen ivm stem, spraak, gehoor,..x 

Onderzoek jouw situatie

Indien je voor bepaalde handelingen btw-plichtig wordt, bijvoorbeeld wegens gebrek aan therapeutisch doel of wegens het niet voldoen aan de personele vereisten, zal je je mogelijks moeten laten identificeren voor btw-doeleinden.

Registreren voor btw-doeleinden doe je door een formulier e604A elektronisch in te dienen. Je kan dat doen tot 31 januari 2022, waarbij het btw-nummer dan met retroactieve werking wordt geactiveerd vanaf 1 januari 2022.

Het verkregen btw-nummer moet je vanaf dan aan alle leveranciers en klanten meedelen (op bestelbonnen, facturen, contracten, enz..).

Indien je al een btw-nummer hebt, moet je mogelijks melding maken van de wijzigingen in je activiteiten die verband houden met de wetswijziging (via een formulier 604B), en dit ook tegen uiterlijk 31 januari 2022.

Uiteraard zal je vervolgens btw moeten aanrekenen aan je klanten, in principe aan het standaardtarief van 21%. Je moet geen factuur opmaken voor particulieren maar wel aan btw-plichtige klanten. Wat normaal gezien zelden zal voorkomen.

De geïnde btw moet je afdragen via de indiening van btw-aangiftes op periodieke basis, maandelijks of per kwartaal.

Je moet ook een gepaste btw-boekhouding voeren. Beslis je geen facturen uit te reiken dan zal je in principe een dagontvangstenboek moeten bijhouden. Indien je toch kiest om facturen op te maken dan moet je een boek voor uitgaande facturen bijhouden.

Vrijstellingsregeling kleine ondernemingen

Indien je omzet uit de btw-belastbare handelingen op jaarbasis niet méér bedraagt dan 25.000 EUR, kan je opteren om de vrijstellingsregeling kleine ondernemingen toe te passen op deze handelingen. Belangrijk is dat de omzet uit de handelingen die wel onder de medische btw-vrijstelling vallen niet moeten worden meegerekend om de drempel te beoordelen.

Deze optie kan in je voordeel zijn omdat je onder deze vrijstellingsregeling grotendeels wordt ontslagen van btw-verplichtingen, zoals het indienen van periodieke btw-aangiftes.

Toleranties

Om de beroepsbeoefenaars de tijd te geven de nodige aanpassingen door te voeren inzake btw, wordt bij tolerantie voorzien dat er gedurende de eerste 3 maandaangiftes of eerste kwartaalaangifte nihil-aangiftes worden ingediend. De handelingen kunnen dan onder andere worden opgenomen in de aangifte over respectievelijk april 2022 en het tweede kwartaal van 2022.

Herziening btw

Onder bepaalde omstandigheden en voorwaarden kan een positieve herziening van oorspronkelijk niet-afgetrokken btw worden doorgevoerd wegens het omschakelen naar btw-plicht.

Sommige beroepsbeoefenaars zullen dus btw kunnen recupereren, wat zeker de moeite waard is om te onderzoeken.

Andersom zullen sommige beroepsbeoefenaars die voorheen volledig btw-plichtig waren, nu gemengd btw-plichtige of zuiver vrijgestelde btw-plichtige worden. Deze belastingplichtigen moeten respectievelijk een formulier e604B en e604C indienen. Zij zullen ook (een deel van) de oorspronkelijk afgetrokken btw op hun aankopen moeten terugstorten in het voordeel van de Belgische Schatkist.

Onze Bofidi-experten helpen je graag verder

Heb je specifieke vragen over deze nieuwe btw-regels? Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren. Het team van Bofidi experten helpt je graag verder.

Vorige

«

Volgende

»