Weigering publicaties ingeval van niet of laattijdig aanpassen van de statuten aan het WVV: een reële dreiging voor de bestuurdersaansprakelijkheid?

PKF BOFIDI Legal   |  

<< Terug naar B-CONNECTED

Het ‘nieuwe’ Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) viert op 1 mei 2024 haar vijfde verjaardag. Er is al heel wat inkt gevloeid omtrent de invoering van het WVV en meer bepaald over de verplichting die rustte op het bestuursorgaan om uiterlijk op 1 januari 2024 de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV.

De deadline voor deze statutenwijziging is inmiddels ruimschoots verstreken, en het blijkt dat een derde (!) van de vennootschappen en verenigingen hun statuten nog niet heeft aangepast aan het WVV. Deze nalatigheid is niet zonder risico, nu we een trend zien bij sommige griffies van de ondernemingsrechtbanken die weigeren publicaties (zoals verplaatsing van de zetel, ontslag en benoeming van bestuurders, etc.) te publiceren in het Belgisch Staatsblad als de statuten van de vennootschap niet zijn aangepast aan het WVV. In wat volgt bespreken we de risico’s van het niet aanpassen van de statuten, die mede door deze nieuwe praktijk, reëel (kunnen) worden.

De risico’s bij het niet of te laat aanpassen van je statuten

De wet tot invoering van het WVV bepaalt dat de leden van het bestuurorgaan persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schade geleden door de vennootschap of derden, ten gevolge van de niet-nakoming van deze verplichting. Lange tijd werd het niet aanpassen van de staturen eerder als een theoretisch risico beschouwd. Echter, in de praktijk blijkt dat het niet aanpassen van de statuten in bepaalde gevallen daadwerkelijk schade kan veroorzaken, waardoor de bestuurdersaansprakelijkheid een concrete realiteit wordt.

Zo vereisen bepaalde erkenningen en subsidies dat de statuten van de onderneming zijn aangepast aan het WVV om in aanmerking te komen. Het verlies van een erkenning of een (gemiste)kans op een subsidie kan dan ook schade vormen die in causaal verband staat met het niet aanpassen de statuten. Ook banken en verzekeringsmaatschappijen hechten veel belang aan naleving van regelgeving. Het is mogelijk dat een bank een krediet weigert als de statuten niet zijn aangepast, mogelijk in combinatie met het niet-nagekomen van de UBO-formaliteiten.

Verontrustend genoeg constateren we een nieuwe tendens bij bepaalde griffies, die weigeren tot publicatie over te gaan als de statuten niet in zijn aangepast aan het WVV. Dergelijke weigeringen om te publiceren kunnen variëren van licht hinderlijk tot het veroorzaken van ernstige complicaties. Het niet (tijdig) publiceren van beslissingen van vennootschapsorganen in het Belgisch staatsblad kan leiden tot een scenario waarbij een ontslag en benoeming van bestuurders niet gepubliceerd wordt, waardoor de vennootschap niet correct vertegenwoordigd kan worden. Daarnaast kan de weigering om te publiceren aanzienlijke kosten met zich meebrengen, zoals bij een fusie- of splitsingsvoorstel dat niet op tijd wordt gepubliceerd.

Het spreekwoord “voorkomen is beter dan genezen” is hier dan ook zeer toepasselijk. Hoewel het vermijden van aansprakelijkheid een gegronde reden is om de statuten aan te passen, zijn er meer voordelen. Een statutenwijziging geeft bestuurders en aandeelhouders immers de gelegenheid de vaak gedateerde bepalingen in de statuten onder de loep te nemen en indien nodig aan te passen.

Onze PKF BOFIDI Legal-experten helpen je graag verder

Heb je vragen over de aanpassingen van de statuten? Dan kan je steeds onze legal-experten contacteren.

Dit artikel werd geschreven door Azeddine El Bastani, gespecialiseerd in vennootschapsrecht, fusies en overnames.


Vorige

«

Volgende

»